Järjestän tilauksesta koulutuksia, workshopeja sekä luentoja mm. ryhmäliikunnanohjaajille, liikunta -ja urheiluseuroille sekä erilaisille työryhmille. Tilaisuudet ja ryhmän tarpeet huomioin aina erikseen, jotta sopiva kokonaisuus sisällön ja aikataulun suhteen saadaan muodostettua. 

Koulutukset

Koulutustarjonta:

1. Ryhmäliikunnanohjaus Psykologisesta näkökulmasta

2. Ryhmäliikunnan Turvallisuus

3. Kehonhuollon abc

4. Mahdollisuuksien kenttä: Resilienssin vahvistaminen valmentamisessa

Kuinka voisin palvella teidän yhteisöänne, seuraanne, valmentajianne tai ohjaajianne? 

Vallitsevan tilanteen vuoksi kaikki koulutukset on mahdollista järjestää etänä.

"Jaa ymmärrystäsi ja tietoisuuttasi eteenpäin, niin säilytät kuolemattomuutesi." (Dalai Lama).

Liikuntaa, valmennusta, liikunnanohjausta ja sen markkinointia hallitsee edelleen turhan kehollinen näkökulma. Lukuisat nykytutkimukset kuitenkin osoittavat sen, miten moninaiset ja välttämättömät liikunnan vaikutukset ovat eivät pelkästään kehon optimaalisen toiminnan -vaan myös koko aivotoimintamme kannalta. Liikunnalla on luultua suurempi vaikutus koko aivokemiaamme. Kuitenkin nykymaailmassa ongelma on liian vähäinen liikunta. Tässä koulutuksessa perehdymme juuri niihin aivoihimme vaikuttaviin tekijöihin, joihin liikunta vaikuttaa. Tämä pitää sisällään käsityksiä niin liikunnan vaikutuksista kognitiivisiin kykyihimme (mm. keskittyminen, tarkkaavaisuus ja oppiminen), aivojen välittäjäaineiden toiminnallisista vaikutuksista kuin vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiimme. Liikunnalla on myös merkittävät vaikutukset esimerkiksi masennuksen tai ADHD-diagnoosin lääkkeettömässä hoidossa. Koulutus tarjoaa merkittävän näkökulman liikunnan ohjaamiseen sekä antaa ohjaajille lisää työkaluja käytännön ohjaustyöhön. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Keho ja mieli eivät siis ole erillisiä toisistaan ja siksi on tärkeää ymmärtää, millaisten asioiden parissa liikumme, kun liikutamme ihmisiä. Ihminen on inhimillinen ihminen historioineen, tarpeineen ja henkilökohtaisine piirteineen (ajatus -ja toimintamallit) ja kun kohtaamme muita ihmisiä, kohtaamme tai jätämme kohtaamatta heidät aina omalla persoonallamme. Tämän vuoksi ohjaajan on myös hyvä tutkia omaa persoonallisuuttaan sekä ammatillista rooliaan.

Ryhmäliikunnanohjaus psykologisesta näkökulmasta -koulutus

Koulutuksen rakenteesta:

- Luennot

- Interaktiivinen työskentely pareittain/pienryhmissä

- Käytännön oppiminen (näytetunnit)

- syventävä osio (2pv koulutuksissa)

- Interventio

- Itsenäinen työskentely ja tutkiskelu annettujen tehtävien parissa

- Kotitehtävä, joka palautetaan kahden viikon sisällä koulutuksen päätyttyä. Saat tehtäväpalautteen myötä todistuksen koulutuksen suorituksesta.

Koulutuksen sisältö:

- Move your Brain!

-Liiku itsellesi vahvat aivot

- Liike on myös psyyken lääke!

- Ohjaajan psykologinen vaikutus: näe kokonaisuus; psykologinen havainnointi, opi antamaan psykologinen turva - Ohjaa pysähtymään

- Kun persoona kohtaa persoonan

- Ohjaajan oma hyvinvointi

- Materiaalipankki + kotitehtävät

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutetaan sisällöstä riippuen 1-2 päivän intensiivikoulutuksena (6h tai 10h) erikseen sovittuna ajankohtana (pe-ma) välisenä aikana. Myös lyhemmät, workshop -tyyliset koulutuskokonaisuudet on mahdollista toteuttaa. Ensisijaisesti tilaaja vastaa koulutuksen tilajärjestelyistä.

(Vallitsevan tilanteen vuoksi koulutukset voidaan toteuttaa myös etänä, jos tilanne sitä vaatii.)

Koulutus on suunnattu:

- ryhmäliikunnan ohjaajille, valmentajille, nuoriso -tai muille vapaa-ajan toimintaa harjoittaville ryhmäohjaajille.

Ryhmäliikunnan tuvallisuus -Koulutus

Ryhmäliikunnanohjaajalla on merkittävä rooli ryhmäliikuntatilanteen turvallisuudessa. Asiakkaat ovat toki viime kädessä vastuussa omasta liikkumisestaan, mutta ohjaajan tulee huolehtia tunnillaan siitä, että turvalliseen harjoitteeluun on hyvät edellytykset.  Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista seurantaa, mitä ympärillä tapahtuu sekä laadukasta ohjeistusta liikkeiden turvallisen suorittamisen sekä niiden varioinnin suhteen. Ohjaajan tulee myös uskaltaa korjata ja puuttua tilanteeseen, jossa asiakas  aiheuttaa toiminnallaan  mahdollisuuden haittavaikutuksiin. Turvallinen tekniikka ja sen yksilöllinen seuraaminen ovat tärkeämpää kuin ohjaajan oma treeni. 

Koulutuksen rakenteesta:

- Luennot

- Interaktiivinen työskentely pareittain/pienryhmissä

- Käytännön oppiminen (näytetunnit)

- syventävä osio (2pv koulutuksissa)

- Interventio

- Itsenäinen työskentely ja tutkiskelu annettujen tehtävien parissa

- Kotitehtävä, joka palautetaan kahden viikon sisällä koulutuksen päätyttyä. Saat tehtäväpalautteen myötä todistuksen koulutuksen suorituksesta.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

- Tuntirakenteen huolellinen suunnittelu ja modifiointi

- Turvallinen tekniikka

- Havainnointi ryhmäliikuntatunnilla; mahdollisuus vai haaste?

- Ohjeistus ja palautteenanto

- Variaatiot (varaudu aina tarjoamaan "ässä hihasta")

- Ole saatavilla: Huomio

- Millainen olisi sinun ihannetuntisi?

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille ryhmäliikuntaa/ urheilutoimintaa tarjoaville tahoille. 

Kehonhuollon abc  -Koulutus

Kehonhuolto on nyt suositumpaa kuin koskaan, sillä ihmiset ovat alkaneet arvostamaan palautumistaan enemmän.  Hektinen elämäntyyli ajaa hakemaan kiireelle ja jatkuvalle sykkeelle vastapainoa ja siksi myös erilaiset kehonhuoltomenetelmät ja tunnit lisääntyvät sekä ryhmäliikunnassa että muussa harrastustarjonnassa. 

Jokaisen urheiluseuran tulisi ohjata ja opastaa seuransa jäseniä huoltamaan kehoaan, jotta muukin lajinomainen spesifi kehitys voi tapahtua optimaalisti. Olisiko teidän seurallanne tai ryhmäliikunnanohjaaja-tiimillänne tarvetta saada lisää työkaluja sekä erilaisia metodeja käyttöönne kehonhuollon ohjaamiseen?

Koulutuksen rakenteesta:

- Luennot

- Interaktiivinen työskentely pareittain/pienryhmissä

- Käytännön oppiminen (näytetunnit)

- syventävä osio (2pv koulutuksissa)

- Interventio

- Itsenäinen työskentely ja tutkiskelu annettujen tehtävien parissa

- Kotitehtävä, joka palautetaan kahden viikon sisällä koulutuksen päätyttyä. Saat tehtäväpalautteen myötä todistuksen koulutuksen suorituksesta.

Koulutuksen teemoja:

- Venytyksen anatomiaa

- Hengityksen vaikutus

- Kuinka huomioida fasciat eli lihaskalvot?

- Pasiivinen ja aktiivinen venytys

- Dynaaminen Liikkuvuusharjoitus

- Kehonhuoltotunnin ohjelmarakenne

- Rentoutumisen merkitys

Kenelle:

Koulutus sopii kaikille liikuntaa/ urheilua tarjoaville tahoille. 

Mahdollisuuksien kenttä: Resilienssin vahvistaminen valmennuksessa  -Koulutus

Resilienssi näkyy ilmiönä niin kulttuureissa, yhteisöissä kuin yksilössä. Psykologiassa resilienssi tarkoittaa yksilön tai yhteisön psyykkistä palautumiskykyä. Se on psyykkinen ominaisuus, jota toisilla on enemmän kuin toisilla. Toinen voi selvitä useista vaikeista vastoinkäymisistä, kun taas toiselle pienikin vastoinkäyminen voi olla liikaa.  Kerrotaan, että etenkin länsimaalaisessa kulttuurissa lasten ja nuorten resilienssi on heikentynyt. Tämän uskotaan johtuvan kasvamisesta ilman vastoinkäymisiä. Nykypäivän vanhemmat haluavat suojella lapsiaan vastoinkäymisiltä ja vaikkakin tarkoitus on hyvä, ei se kehitä lapsen resilienssiä eli kykyä selviytyä vastoinkäymisistä. Suomessa tilanteen ei katsota olevan vielä muiden länsimaiden tasolla.

Resilienssiin vaikuttavat niin yksilön biologiset ominaisuudet, kasvatus kuin yksilön omat kokemukset ympäristönsä ja lähipiirinsä tuottamista  myönteisistä ja haitallisista tekijöistä. Vanhemmat sekä muut lapsen tai nuoren elämään vaikuttavat ihmiset ja tahot, kuten koulu ja harrastuspiirit voivat kehittää yksilön resilienssiä.

Haluaisitteko tietää, miten teidän seuranne ja  yhteisönne voisitte tukea lapsen tai nuoren resilienssin kehitystä? 

Mahdollisuuksien kenttä -koulutus antaa tärkeää tietoa sekä työkaluja resilienssin kehitykseen. 

Koulutuksen teemoja:

- Positiivinen oppiminen

- Rangaistus ei ole ratkaisu. Vahvista hyvää!

- itsetunnon ja minäpystyvyyden esille nosto

- Keinoja stressin lievitykseen

- Kannustava ja tukeva tiimityö: "kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta".

Kenelle:

Koulutus sopii kaikille liikuntaa / urheilua järjestäville seuroille ja tahoille.

Luennot ja Wokshopit

Järjestän luentoja ja workshoppeja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri teemoin.

Mikä aihealue puhuttaisi teidän työ,-harrastus tms. yhteisöänne?

Hyvinvoinnin Pilarit: Luento teemoja:

- Liikunnan vaikutus aivokemiaan

- Stressi ja stressinhallinta keinot

- Resilienssi

- Pysähdy! Ole Läsnä.

- Tietoisuustaidot ja itsemyötätunto

- Palautuminen

Workshopit: (toiminnalliset ja interaktiiviset ryhmätyöpajat)

- Jooga & Meditaatio

- Perhejooga

- Restoratiivinen parijooga

- Body & Mind

- Muisti Liike

- Liikuta Aivojasi!

- Functional Body

- Dance Choreo

- Liiku, Leiki & opi (lapsenmielisille aikuisille ja lapsille)

Jaa tämä sivu